De ondergetekenden:

a.
naam (naam), geboren te (plaats) op (datum), wonende (adres) te (plaats), fiscaalnummer (of paspoortnummer)
hierna te noemen de Schuldenaar

of (alternatief)

(naam bedrijf), gevestigd te (plaats), fiscaalnummer (omzetbelastingnummer of CIF nummer), rechtsvorm (SL, BV etc)
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordig door (naam), in de functie van (functienaam),
hierna te noemen de schuldenaar

en

b. naam (naam), geboren te (plaats) op (datum), wonende (adres) te (plaats), fiscaalnummer (of paspoortnummer)
hierna te noemen de schuldeiser

 

overwegende dat:

de schuldenaar een ondernemer is in de zin van de wet en behoefte heeft aan financiële middelen;

de schuldeiser bereid is hem financiële middelen te verstrekken
de schuldeiser de geldlening met eigen vermogen financiert;

de schuldenaar de financiële middelen gebruikt ter financiering van zaken die kwalificeren als
bedrijfsvermogen,

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. De Schuldeiser verstrekt aan de Schuldenaar ter leen een bedrag van € (bedrag in cijfers), zegge:
(bedrag in letters) euro, welk bedrag de Schuldenaar aanvaart. De Schuldeiser stelt de geldsom op
(datum) aan de schuldenaar ter beschikking.

2. De Schuldenaar zal over de geldsom (of Hoofdsom) of het restant jaarlijks
Een rente verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke rente. Bij wijziging van de wettelijke rente zal
het rentepercentage dienovereenkomstig wijzigen.
De rente vervalt jaarlijks op 31 december, voor de eerste keer op 31 december (jaar), over het alsdan
verstreken tijdvak.

3. De Schuldenaar lost de Hoofdsom aan het einde van de looptijd van deze overeenkomst op (datum),
doch niet later dan 20 jaar na datum waarop de geldlening aan de Schuldenaar is verstrekt, in een
keer af.

4. De Schuldenaar is te allen tijde bevoegd de hoofdsom geheel of gedeeltelijk boetevrij af te lossen.

5. Overeenkomstig het vereiste in de Wet zal de onderhavige lening gedurende 20 jaar
achtergesteld zijn; de overige schuldeisers van de onderneming hebben voorrang bij het innen van
hun schulden.

6. De Hoofdsom of het eventuele restant daarvan en de daarover verschuldigde rente zullen ter stond en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
– de Schuldenaar nalatig is in de nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of in strijd handelt met een of meer bepalingen van deze overeenkomst;
– de Schuldenaar emigreert of overlijdt, de onderneming staakt of -indien de Schuldenaar een rechtspersoon is- bij ontbinding of fusie van die rechtspersoon;
– de Schuldenaar het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
– (eventueel overige redenen vermelden, anders weglaten).

Alle kosten waartoe deze overeenkomst van geldlening aanleiding geeft, of de toekomst zal geven, daaronder die welke de schuldeiser nodig zal oordelen te maken tot behoud ter uitoefening van zijn/haar rechten, komen ten laste van de schuldenaar.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

De bevoegde rechter is de Nederlandse Burgerlijke rechter.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, te (plaats) op (datum),

De Schuldenaar:

De Schuldeiser: