Fiscaal vertrek naar Spanje

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

{:nl}

Wanneer U zich voor langere tijd in Spanje vestigt dan kan dat gevolgen hebben voor de belasting- en premieheffing in Nederland. Om nu te bepalen waar U precies belastingplichtig bent is het “woonplaats principe” van groot belang.

belastingplicht

Woont U in Nederland, dan wordt U als binnenlands belastingplichtige beschouwd en bent U belastingplichtig over Uw gehele wereldinkomen. Het salaris, dat U in het buitenland verdient, de behaalde rente op buitenlandse bankrekeningen, inkomsten en huurwaardeforfait betreffende Uw huis in het buitenland en eventuele andere buitenlandse inkomsten moet U op het Nederlandse aangiftebiljet inkomstenbelasting vermelden. Ook voor wat de vermogensbelasting betreft bent U in Nederland belastingplichtig over Uw gehele wereldvermogen, indien U in Nederland woonachtig bent.

Buitenlandse belastingplichtige

De buitenlandse belastingplichtige heeft in vergelijking met de binnenlandse belastingplichtige geen recht op :

 • overdracht basisaftrek, alleenstaande ouderaftrek en de aanvullende alleenstaande- ouderaftrek.
 • Aftrek buitengewone lasten en giften;
 • Fiscale oudedagsreserve;
 • Rentevrijstelling;
 • Zelfstandigenaftrek
 • Stamrechtvrijstelling/omzetting stakingswinst of verhoogde lijfrente-aftrek;
 • Aanslag op verzoek (T-biljet), tenzij men het hele jaar buitenlandse belastingplichtige was met looninkomsten;
 • Middeling;

Buitenlandse belastingplichtige komen slechts voor alleenverdienerstoeslag in aanmerking indien men gedurende het kalenderjaar minimaal 6 maanden binnenlandse belastingplichtige is geweest.

Belasting en woonplaats

Iedereen, die in Nederland woonachtig is moet in Nederland belasting betalen over zijn of haar totale (wereld)inkomen. Woont U niet in Nederland dan betaalt U in Nederland alleen belasting als U bepaalde inkomsten uit Nederland geniet. Voor de Nederlandse inkomstenbelasting is het dus van belang te weten waar U woont en of U nu wel of niet geëmigreerd bent. De nationaliteit speelt hierbij meestal geen rol. Ook voor de vermogensbelasting en voor de heffing van premie volksverzekeringen is het van belang waar iemand woont.

Soms is de vraag waar iemand woont gemakkelijk te beantwoorden. Gaat U bijvoorbeeld naar Spanje op vakantie dan is het duidelijk, dat U niet in dat land woont. Emigreert U met Uw gehele gezin en de hele inboedel naar Spanje dan is het ook duidelijk; U emigreert en verlaat Nederland definitief voor onbepaalde tijd, Er zijn echter ook situaties, waarbij het moeilijker te beoordelen is in welk land U nu precies woont. Stel U heeft een huis in Spanje, waar U regelmatig verblijft, maar ook nog een huis in Nederland, waar U zo af en toe nog naar terugkeert. Is hier dan sprake van emigratie of niet ?

In bovenstaande situatie beoordeelt de Nederlandse fiscus Uw woonplaats naar Uw persoonlijke omstandigheden.

Om dat te beoordelen spelen de volgende omstandigheden een rol

 • Zijn alle gezinsleden meeverhuisd ?

 • Heeft men nog een huis in Nederland ? en daar bedoelen wij niet een inschrijving bij een familielid of vriend mee

 • Heeft de nieuwe huisvesting een tijdelijk karakter (bijvoorbeeld vakantiehuisje)

 • Heeft U zich uit laten schrijven uit het bevolkingsregister in Nederland ?

 • In welk land bent U lid van clubs en verenigingen ?

 • In welk land staat Uw auto geregistreerd ?

 • Nationaliteit

 • Heeft U een Spaanse verblijfsvergunning ?

 • Dienstbetrekking of andere werkzaamheden in Nederland

Het antwoord op deze vragen geeft uiteindelijk aan in welk land het centrum van Uw economische, sociale en persoonlijke belangen ligt. Meestal doet zich er een combinatie van omstandigheden voor. Hoe op twijfelgevallen wordt beslist is moeilijk voorspelbaar. In het merendeel van de gevallen echter betekent het vertrek naar Spanje ook het verlies van de fiscale woonplaats in Nederland. Voor velen wellicht een hele opluchting. In het geval U twijfelt of U voor de Nederlandse fiscus nog ais ingezetene wordt beschouwd doet U er verstandig aan de inspecteur te vragen vooraf zijn standpunt te bepalen en dit aan U mede te delen. Dit is met name van belang voor Nederlanders, die na vertrek naar het buitenland een huis (pied á terre) in Nederland aanhouden.

Bij twijfel over Uw woonplaats kan de belastingdienst U om bewijzen vragen. U moet dan kunnen aantonen, hoe lang U per jaar in Spanje verblijft. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen middels telefoonnota’s, gas-, water-, en elektriciteitsrekeningen etc. etc. Iemand, die tenminste 183 dagen in Spanje verblijft wordt niet alleen in de zin van de Spaanse wetgeving doch ook in de zin van het Nederlands-Spaans verdrag beschouwd als inwoner van Spanje.

Terug naar Nederland binnen een jaar

Keert U binnen een jaar na Uw vertrek terug naar Nederland, dan beschouwt de Nederlandse belastingdienst U voor de tussenliggende periode nog steeds als inwoner van Nederland. In dit geval wordt U dus geacht niet vertrokken te zijn, tenzij U daadwerkelijk kunt aantonen, dat U in Spanje heeft gewoond. Ook hier wordt Uw situatie beoordeeld afhankelijk van Uw omstandigheden.

Bent U van plan zich in Spanje te vestigen dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met de Belastingdienst, waar men U kan helpen met het afhandelen van de belastingzaken voor Uw vertrek.

Het is bijvoorbeeld goed mogelijk, dat U nog belasting- enlof premie moet betalen, of dat U te veel betaalde belasting- en of premies terugkrijgt. Ook moeten er misschien nog aanslagen worden opgelegd. Bovendien kunt U de inspecteur verzoeken het vaststellen van aanslagen over de nog openstaande jaren te bespoedigen.

Vertrekt U naar het buitenland dan kan het van belang zijn voordat U Nederland verlaat hier een gemachtigde aan te wijzen die na Uw vertrek eventueel Uw belastingzaken kan waarnemen. De

gemachtigde kan dan na Uw vertrek bijvoorbeeld een teruggaaf voor U in ontvangst nemen of er voor zorg dragen, dat de nog op te leggen aanslagen worden betaald.

Bijzondere regelingen bij emigratie

Lijfrenteregeling bij emigratie

Lijfrentetermijnen, die worden uitgekeerd aan mensen die in Spanje wonen zijn in beginsel belast met Nederlandse inkomstenbelasting. Dit geldt echter alleen voor uitkeringen uit polissen die onder de nieuwe regeling vallen en waarvoor in het verleden premie-aftrek is genoten. In de meeste gevallen zal Nederland de lijfrente-uitkering niet daadwerkelijk kunnen belasten, omdat krachtens internationale belastingverdragen de heffing wordt toegewezen aan het woonland (hier: Spanje).

Om te voorkomen, dat men voor korte tijd naar het buitenland vertrekt om buiten bereik van de Nederlandse fiscus de lijfrentepolis af te kopen is er een bijzondere regeling ingevoerd. Deze regeling geldt alleen wanneer men gedurende de periode, dat U in Nederland woonde meer dan € 50.000 aan premies voor lijfrenten heeft afgetrokken.

Wanneer U in het verleden meer dan € 50.000,– aan premies heeft afgetrokken dan gebeurt bij emigratie het volgende:

De premie-aftrek wordt als het ware teruggenomen. Het totaal van de afgetrokken premies wordt dan in het jaar van vertrek bij Uw inkomen over de “Nederlandse periode” opgeteld.

Over het in het verleden genoten belastingvoordeel bent U revisierente verschuldigd; 20 % van de waarde van de polis.

Deze emigratie-regeling heeft eigenlijk alleen een dreigende werking. Want wanneer de aanslag eenmaal is opgelegd, dan kunt U vervolgens om uitstel van betaling verzoeken voor de verschuldigde belasting, premie en rente. De belastingdienst zal op dit verzoek meteen uitstel verlenen.

Alleen wanneer U de verzekeringsovereenkomst binnen 5 jaar na datum waarop het uitstel is ingegaan afkoopt of zodanig laat wijzigen dat deze niet meer aan de voorwaarden voldoet, dan zal de Nederlandse fiscus tot invordering van de opgelegde belasting overgaan.

Wanneer U de polis na het vertrek ongewijzigd voortzet of wanneer U wijzigingen aanbrengt die niet van invloed zijn op de voorwaarden dan wordt de aanslag dus niet meer ingevorderd.

Wanneer U in het buitenland in dienstbetrekking gaat werken en pensioenrechten wil verwerven door een lopend lijfrentecontract bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij of een buitenlands pensioenfonds onder te brengen, dient U om goedkeuring te vragen bij de belastingdienst, waardoor het terugnemen van premie-aftrek achterwege blijft. De emigratie-regeling zoals hierboven beschreven blijft in principe wel van kracht, maar heeft geen nadelige gevolgen als U de polis na de omzetting tenminste 5 jaar ongewijzigd laat.

Aanmerkelijk belang heffing bij emigratie

Wanneer U een aanmerkelijk belang bezit in een BV, een NV of een andere vennootschap, dan moet U bij emigratie de waardevermeerdering van (koopopties op) de aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op die vennootschap tot Uw inkomen rekenen. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als U al of niet samen met Uw echtgenoot of partner (koopopties op) minimaal 5 % van het (geplaatste) aandelenkapitaal bezit. In het geval U zelf minder dan 5 % van de aandelen bezit, maar een bloed- of aanverwant van U of Uw echtgenoot / partner wel minimaal 5 % van het aandelenkapitaal bezit, dan is er ook sprake van een aanmerkelijk belang.

Verzoek om uitstel

U kunt verzoeken om uitstel van betaling voor een periode van 10 jaar (conserverende aanslag) voor het gedeelte van de aanslag, dat betrekking heeft op de waardeaangroei. U dient in dat geval wel een zekerheid te stellen aan de belastingdienst. Als U binnen de periode van 10 jaar Uw (koopopties op) aandelen, winstbewijzen of schuldvordering verkoopt/vervreemd dan wordt deze aanslag ingevorderd. Als u binnen de periode van 10 jaar Uw aanmerkelijk belang niet verkoopt/vervreemdt dan vervalt na 10 jaar de aanslag !

De verplaatsing van de feitelijke leiding van een vennootschap naar het buitenland wordt als een (fictieve) vervreemding beschouwd.

{:}{:en}If you settle in Spain for a longer period of time, this can have consequences for the tax and social insurance contributions in the Netherlands. To determine where exactly you are taxable, the “residence principle” is of great importance.

tax liability

If you live in the Netherlands, you are considered a resident taxpayer and you are taxable on your entire worldwide income. You must state the salary that you earn abroad, the interest earned on foreign bank accounts, income and rental value for your home abroad and any other foreign income you must state on the Dutch income tax return form. You are also liable to tax in the Netherlands on your entire world capital, if you reside in the Netherlands.

Foreign taxpayer

In comparison with the resident taxpayer, the non-resident taxpayer is not entitled to:

transfer basic allowance, single parent allowance and additional single parent allowance.
Deduction of extraordinary expenses and donations;
Tax retirement reserve;
Interest exemption;
Self-employed person’s allowance
Exemption from standing rights / conversion of discontinuation profit or increased annuity deduction;
Assessment on request (T-form), unless one was a non-resident taxpayer with wage income throughout the year;
Averaging;

Non-resident taxpayers are only eligible for the single-earner’s allowance if they have been resident taxpayers for at least 6 months during the calendar year.

Tax and residence

Everyone who resides in the Netherlands must pay tax in the Netherlands on his or her total (world) income. If you do not live in the Netherlands, you only pay tax in the Netherlands if you receive certain income from the Netherlands. It is therefore important for Dutch income tax to know where you live and whether you have emigrated or not. Nationality usually does not play a role in this. It is also important for wealth tax and for the levying of national insurance contributions where someone lives.

Sometimes the question of where someone lives is easy to answer. For example, if you go on holiday to Spain, it is clear that you do not live in that country. If you emigrate with your entire family and the entire household effects to Spain, it is also clear; You emigrate and leave the Netherlands permanently for an indefinite period. However, there are also situations where it is more difficult to judge in which country you exactly live. Suppose you have a house in Spain, where you stay regularly, but also a house in the Netherlands, to which you occasionally return. Is this an emigration or not?

In the above situation, the Dutch tax authorities assess your place of residence according to your personal circumstances.

The following circumstances play a role in assessing this

Have all family members moved?

Do you still have a house in the Netherlands? and we do not mean a registration with a family member or friend

Does the new accommodation have a temporary character (e.g. holiday home)

Have you been deregistered from the population register in the Netherlands?

In which country are you a member of clubs and associations?

In which country is your car registered?

Nationality

Do you have a Spanish residence permit?

Employment or other activities in the Netherlands

The answer to these questions ultimately indicates in which country the center of your economic, social and personal interests lies. Usually, a combination of circumstances occurs. How doubtful cases are decided is difficult to predict. In the majority of cases, however, the departure to Spain also means the loss of tax residence in the Netherlands. Perhaps quite a relief for many. In the event that you have doubts as to whether you are still considered a resident for the Dutch tax authorities, it is wise to ask the inspector to determine his position in advance and to inform you of this. This is particularly important for Dutch people, who keep a house (pied á terre) in the Netherlands after their departure abroad.

In case of doubt about your place of residence, the tax authorities can ask you for proof. You must then be able to demonstrate how long you will be staying in Spain per year. For example, you can demonstrate this by means of telephone bills, gas, water, and electricity bills etc. etc. Someone who stays in Spain for at least 183 days is not only in the sense of the Spanish legislation but also in the sense of the Dutch-Spanish treaty considered resident in Spain.

Back to the Netherlands within a year

If you return to the Netherlands within a year of your departure, the Dutch tax authorities will still consider you a resident of the Netherlands for the interim period. In this case you are therefore deemed not to have left unless you can actually prove that you lived in Spain. Your situation will also be assessed here.{:}{:de}Wenn Sie sich längere Zeit in Spanien niederlassen, kann dies Auswirkungen auf die Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge in den Niederlanden haben. Um festzustellen, wo genau Sie steuerpflichtig sind, ist das “Aufenthaltsprinzip” von großer Bedeutung.

Steuerschuld

Wenn Sie in den Niederlanden leben, gelten Sie als inländischer Steuerzahler und sind auf Ihr gesamtes weltweites Einkommen steuerpflichtig. Sie müssen das Gehalt, das Sie im Ausland verdienen, die Zinsen für ausländische Bankkonten, das Einkommen und den Mietwert für Ihre Heimat im Ausland sowie alle anderen ausländischen Einkünfte angeben, die Sie auf dem niederländischen Einkommensteuererklärungsformular angeben müssen. Wenn Sie in den Niederlanden wohnen, sind Sie in den Niederlanden auch steuerpflichtig für Ihre gesamte Welthauptstadt.

Ausländischer Steuerzahler

Im Vergleich zum gebietsansässigen Steuerpflichtigen hat der gebietsfremde Steuerpflichtige keinen Anspruch auf:

Grundvergütung, Alleinerziehende und zusätzliche Alleinerziehende übertragen.
Abzug außerordentlicher Ausgaben und Spenden;
Steuerrückstellung;
Zinsbefreiung;
Selbstständigengeld
Befreiung von den Grundrechten / Umwandlung des Abbruchgewinns oder erhöhter Rentenabzug;
Bewertung auf Anfrage (T-Formular), es sei denn, man war ein gebietsfremder Steuerzahler mit Gehaltseinkommen während des ganzen Jahres;
Mittelwertbildung;

Nichtansässige Steuerpflichtige haben nur dann Anspruch auf die Einverdienerzulage, wenn sie während des Kalenderjahres mindestens 6 Monate lang gebietsansässiger Steuerpflichtiger waren.

Steuern und Wohnsitz

Jeder, der in den Niederlanden wohnt, muss in den Niederlanden Steuern auf sein gesamtes (Welt-) Einkommen zahlen. Wenn Sie nicht in den Niederlanden leben, zahlen Sie in den Niederlanden nur dann Steuern, wenn Sie bestimmte Einkünfte aus den Niederlanden erhalten. Für die niederländische Einkommensteuer ist es daher wichtig zu wissen, wo Sie wohnen und ob Sie ausgewandert sind oder nicht. Die Nationalität spielt dabei normalerweise keine Rolle. Es ist auch wichtig, wo jemand für die Vermögenssteuer und für die Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen lebt.

Manchmal ist die Frage, wo jemand lebt, leicht zu beantworten. Wenn Sie beispielsweise in Spanien Urlaub machen, ist klar, dass Sie nicht in diesem Land leben. Wenn Sie mit Ihrer gesamten Familie und den gesamten Haushaltsgegenständen nach Spanien auswandern, ist dies ebenfalls klar. Sie wandern aus und verlassen die Niederlande auf unbestimmte Zeit für immer. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen es schwieriger ist zu beurteilen, in welchem ​​Land Sie genau leben. Angenommen, Sie haben ein Haus in Spanien, in dem Sie regelmäßig wohnen, aber auch ein Haus in den Niederlanden, in das Sie gelegentlich zurückkehren. Ist das eine Auswanderung oder nicht?

In der oben genannten Situation beurteilen die niederländischen Steuerbehörden Ihren Wohnort anhand Ihrer persönlichen Umstände.

Die folgenden Umstände spielen dabei eine Rolle

Sind alle Familienmitglieder umgezogen?

Haben Sie noch ein Haus in den Niederlanden? und wir meinen keine Registrierung bei einem Familienmitglied oder Freund

Hat die neue Unterkunft einen vorübergehenden Charakter (z. B. Ferienhaus)?

Wurden Sie in den Niederlanden vom Bevölkerungsregister abgemeldet?

In welchem ​​Land sind Sie Mitglied in Vereinen und Verbänden?

In welchem ​​Land ist Ihr Auto zugelassen?

Staatsangehörigkeit

Haben Sie eine spanische Aufenthaltserlaubnis?

Beschäftigung oder andere Aktivitäten in den Niederlanden

Die Antwort auf diese Fragen zeigt letztendlich, in welchem ​​Land das Zentrum Ihrer wirtschaftlichen, sozialen und persönlichen Interessen liegt. Normalerweise tritt eine Kombination von Umständen auf. Wie zweifelhafte Fälle entschieden werden, ist schwer vorherzusagen. In den meisten Fällen bedeutet die Ausreise nach Spanien jedoch auch den Verlust des steuerlichen Wohnsitzes in den Niederlanden. Vielleicht eine große Erleichterung für viele. Für den Fall, dass Sie Zweifel haben, ob Sie noch als Einwohner der niederländischen Steuerbehörden gelten, ist es ratsam, den Inspektor zu bitten, seine Position im Voraus zu bestimmen und Sie darüber zu informieren. Dies ist besonders wichtig für Niederländer, die nach ihrer Abreise ins Ausland in den Niederlanden ein Haus (pied á terre) führen.

Im Zweifelsfall über Ihren Wohnort können die Steuerbehörden Sie um einen Nachweis bitten. Sie müssen dann nachweisen können, wie lange Sie pro Jahr in Spanien bleiben werden. Sie können dies beispielsweise anhand von Telefonrechnungen, Gas-, Wasser- und Stromrechnungen usw. usw. nachweisen. Wer sich mindestens 183 Tage in Spanien aufhält, ist nicht nur im Sinne der spanischen Gesetzgebung, sondern auch im Sinne des niederländisch-spanischen Vertrags gilt als in Spanien wohnhaft.

Zurück in die Niederlande innerhalb eines Jahres

Wenn Sie innerhalb eines Jahres nach Ihrer Abreise in die Niederlande zurückkehren, werden Sie von den niederländischen Steuerbehörden in der Zwischenzeit weiterhin als in den Niederlanden ansässig betrachtet. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass Sie nicht abgereist sind, es sei denn, Sie können tatsächlich nachweisen, dass Sie in Spanien gelebt haben. Hier wird auch Ihre Situation beurteilt.{:}{:fr}Si vous vous installez en Espagne pour une période plus longue, cela peut avoir des conséquences sur les cotisations fiscales et sociales aux Pays-Bas. Pour déterminer exactement où vous êtes imposable, le «principe de résidence» est d’une grande importance.

passif d’impôt

Si vous habitez aux Pays-Bas, vous êtes considéré comme un contribuable résident et vous êtes imposable sur la totalité de votre revenu mondial. Vous devez indiquer le salaire que vous gagnez à l’étranger, les intérêts gagnés sur les comptes bancaires étrangers, les revenus et la valeur locative de votre domicile à l’étranger et tout autre revenu étranger que vous devez indiquer sur le formulaire de déclaration de revenus néerlandais. Vous êtes également assujetti à l’impôt aux Pays-Bas sur l’ensemble de votre capital mondial, si vous résidez aux Pays-Bas.

Contribuable étranger

Par rapport au contribuable résident, le contribuable non-résident n’a pas droit à:

allocation de base de transfert, allocation pour parent isolé et allocation supplémentaire pour parent isolé.
Déduction des dépenses extraordinaires et des dons;
Réserve de retraite fiscale;
Exemption d’intérêts;
Indemnité d’indépendant
Exonération des droits permanents / conversion du bénéfice de cessation ou augmentation de la déduction de rente;
Cotisation sur demande (formulaire T), sauf si l’on était un contribuable non-résident avec un revenu salarial tout au long de l’année;
Moyenne;

Les contribuables non-résidents ne sont éligibles à l’allocation pour revenu unique que s’ils ont été un contribuable résident pendant au moins 6 mois au cours de l’année civile.

Taxe et résidence

Toute personne résidant aux Pays-Bas doit payer des impôts aux Pays-Bas sur son revenu total (mondial). Si vous ne vivez pas aux Pays-Bas, vous ne payez d’impôt aux Pays-Bas que si vous recevez certains revenus des Pays-Bas. Il est donc important que l’impôt sur le revenu néerlandais sache où vous vivez et si vous avez émigré ou non. La nationalité n’y joue généralement aucun rôle. C’est également important là où quelqu’un vit pour l’impôt sur la fortune et pour le prélèvement des cotisations d’assurance nationale.

Parfois, il est facile de répondre à la question de savoir où vit quelqu’un. Par exemple, si vous partez en vacances en Espagne, il est clair que vous n’habitez pas dans ce pays. Si vous émigrez avec toute votre famille et tous les effets ménagers en Espagne, c’est également clair; Vous émigrez et quittez définitivement les Pays-Bas pour une durée indéterminée, mais il existe également des situations où il est plus difficile de juger dans quel pays vous vivez exactement. Supposons que vous ayez une maison en Espagne, où vous séjournez régulièrement, mais aussi une maison aux Pays-Bas, dans laquelle vous retournez occasionnellement. Est-ce une émigration ou pas?

Dans la situation ci-dessus, les autorités fiscales néerlandaises évaluent votre lieu de résidence en fonction de votre situation personnelle.

Les circonstances suivantes jouent un rôle dans l’évaluation de cette

Tous les membres de la famille ont-ils déménagé?

Avez-vous toujours une maison aux Pays-Bas? et nous ne parlons pas d’une inscription avec un membre de la famille ou un ami

Le nouveau logement a-t-il un caractère temporaire (par exemple, maison de vacances)

Avez-vous été radié du registre de la population aux Pays-Bas?

Dans quel pays êtes-vous membre de clubs et d’associations?

Dans quel pays votre voiture est-elle immatriculée?

Nationalité

Avez-vous un permis de séjour espagnol?

Emploi ou autres activités aux Pays-Bas

La réponse à ces questions indiquera finalement dans quel pays se trouve le centre de vos intérêts économiques, sociaux et personnels. Habituellement, une combinaison de circonstances se produit. Il est difficile de prédire comment les cas douteux sont tranchés. Dans la majorité des cas, cependant, le départ vers l’Espagne signifie également la perte de la résidence fiscale aux Pays-Bas. Peut-être tout à fait un soulagement pour beaucoup. Si vous avez des doutes sur le fait que vous soyez toujours considéré comme un résident des autorités fiscales néerlandaises, il est judicieux de demander à l’inspecteur de déterminer sa position à l’avance et de vous en informer. Ceci est particulièrement important pour les Néerlandais, qui ont une maison (pied à terre) aux Pays-Bas après leur départ à l’étranger.

En cas de doute sur votre lieu de résidence, l’administration fiscale peut vous demander des justificatifs. Vous devez alors être en mesure de démontrer combien de temps vous resterez en Espagne par an. Par exemple, vous pouvez le démontrer au moyen de factures de téléphone, de gaz, d’eau et d’électricité, etc. etc. considéré comme résident en Espagne.

De retour aux Pays-Bas d’ici un an

Si vous retournez aux Pays-Bas dans l’année suivant votre départ, les autorités fiscales néerlandaises vous considéreront toujours comme un résident des Pays-Bas pendant la période intermédiaire. Dans ce cas, vous êtes donc réputé ne pas être parti, sauf si vous pouvez effectivement prouver que vous avez vécu en Espagne. Votre situation sera également évaluée ici.{:}{:es}Si se instala en España por un período de tiempo más largo, esto puede tener consecuencias para los impuestos y las contribuciones a la seguridad social en los Países Bajos. Para determinar exactamente dónde está sujeto a impuestos, el “principio de residencia” es de gran importancia.

responsabilidad fiscal

Si vive en los Países Bajos, se le considera un contribuyente residente y está sujeto a impuestos sobre la totalidad de sus ingresos mundiales. Debe indicar el salario que gana en el extranjero, los intereses devengados en cuentas bancarias extranjeras, los ingresos y el valor del alquiler de su hogar en el extranjero y cualquier otro ingreso extranjero en el formulario de declaración del impuesto sobre la renta holandés. También está sujeto a impuestos en los Países Bajos sobre toda su capital mundial, si reside en los Países Bajos.

Contribuyente extranjero

En comparación con el contribuyente residente, el contribuyente no residente no tiene derecho a:

subsidio básico de transferencia, subsidio monoparental y subsidio adicional monoparental.
Deducción de gastos extraordinarios y donaciones;
Reserva de jubilación fiscal;
Exención de intereses;
Subsidio por cuenta propia
Exención de derechos permanentes / conversión de ganancias por descontinuación o mayor deducción por anualidad;
Evaluación previa solicitud (formulario T), a menos que se trate de un contribuyente no residente con ingresos salariales durante todo el año;
Promedio;

Los contribuyentes no residentes solo son elegibles para la asignación de un solo asalariado si han sido contribuyentes residentes durante al menos 6 meses durante el año calendario.

Impuestos y residencia

Todos los que residen en los Países Bajos deben pagar impuestos en los Países Bajos sobre sus ingresos totales (mundiales). Si no vive en los Países Bajos, solo paga impuestos en los Países Bajos si recibe ciertos ingresos de los Países Bajos. Por lo tanto, es importante para el impuesto sobre la renta holandés saber dónde vive y si ha emigrado o no. La nacionalidad generalmente no juega un papel en esto. También es importante el lugar donde vive una persona para el impuesto sobre el patrimonio y para la recaudación de contribuciones al seguro nacional.

A veces, la pregunta de dónde vive alguien es fácil de responder. Por ejemplo, si te vas de vacaciones a España, está claro que no vives en ese país. Si emigras con toda tu familia y todos los efectos del hogar a España, también está claro; Emigras y sales de Holanda de forma permanente por tiempo indefinido, pero también hay situaciones en las que es más difícil juzgar en qué país vives exactamente. Supongamos que tiene una casa en España, donde se queda regularmente, pero también una casa en los Países Bajos, a la que regresa ocasionalmente. ¿Es esto una emigración o no?

En la situación anterior, las autoridades fiscales holandesas evalúan su lugar de residencia de acuerdo con sus circunstancias personales.

Las siguientes circunstancias juegan un papel en la evaluación de este

¿Se han mudado todos los miembros de la familia?

¿Todavía tienes una casa en Holanda? y no nos referimos a un registro con un familiar o amigo

¿El nuevo alojamiento tiene carácter temporal (por ejemplo, casa de vacaciones)

¿Ha sido dado de baja del registro de población de los Países Bajos?

¿En qué país eres miembro de clubes y asociaciones?

¿En qué país está registrado su automóvil?

Nacionalidad

¿Tiene un permiso de residencia español?

Empleo u otras actividades en los Países Bajos

La respuesta a estas preguntas indicará en última instancia en qué país se encuentra el centro de sus intereses económicos, sociales y personales. Por lo general, ocurre una combinación de circunstancias. Es difícil predecir cómo se deciden los casos dudosos. En la mayoría de los casos, sin embargo, la salida a España también significa la pérdida de la residencia fiscal en los Países Bajos. Quizás un gran alivio para muchos. En caso de que tenga dudas sobre si todavía es considerado residente por las autoridades fiscales holandesas, es aconsejable pedirle al inspector que determine su posición con anticipación y que le informe al respecto. Esto es particularmente importante para los holandeses, que mantienen una casa (pied á terre) en los Países Bajos después de su salida al extranjero.

En caso de duda sobre su lugar de residencia, las autoridades fiscales pueden pedirle una prueba. A continuación, debe poder demostrar cuánto tiempo permanecerá en España por año. Por ejemplo, puedes demostrarlo mediante facturas de teléfono, gas, agua, luz, etc. etc. Alguien que permanece en España durante al menos 183 días no es solo en el sentido de la legislación española sino también en el sentido del tratado entre Holanda y España. considerado residente en España.

Regreso a Holanda dentro de un año

Si regresa a los Países Bajos dentro de un año de su partida, las autoridades fiscales holandesas aún lo considerarán residente de los Países Bajos durante el período intermedio. En este caso, se considera que no se ha marchado a menos que pueda demostrar que vivía en España. Su situación también se evaluará aquí.{:}

Vorige Emigreren naar Spanje
Volgende M-biljet
Inhoudsopgave